Vejen til langvarig succes fordrer partnerskaber mellem alle involverede – vores medarbejdere, patienter, sundhedsudbydere, myndigheder, universiteter samt mange andre parter.

Patientforeninger er en stor støtte for danske patienter. Hos Roche nærer vi stor respekt for foreningerne og deres vigtige rolle. Derfor giver det stor mening for os at samarbejde med og give økonomisk støtte patientforeninger.

Sammen med patientforeninger og sundhedsprofessionelle publicerer vi bl.a. oplysningsmateriale og udarbejder patientværktøjer som fx magasiner, apps og hjemmesider til at informere og guide patienter og deres pårørende.

Roche gennemfører den økonomiske støtte til patientforeningerne inden for rammerne af Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) Patientforeningskodeks

Derudover har Roche udviklet positionspapiretsom beskriver hvorfor, hvornår og hvordan, vi samarbejder med patientforeninger. 

Nedenstående liste er en oversigt over aktuelle aktiviteter, som Roche Pharmaceuticals i Danmark yder støtte til hos patientforeninger.

Samarbejdsprojektets navn: Demensvenlig virksomhed.

Type af projekt: Samarbejde om uddannelse.

Formål: At Roche med bistand fra Alzheimerforeningen vedligeholder et program for sine medarbejdere, som giver deltagerne viden om, hvordan man konkret kan støtte mennesker med demens og deres pårørende, når de alt for ofte i hverdagen oplever utrygge og udfordrende situationer. Hvorved Roche samtidig kan fastholde sin status som ”Demensvenlig Virksomhed”

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at

● afsætte ressourcer til at udvikle og promovere et frivilligt trænings + vedligeholdelsesprogram for medarbejderne

Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at

● yde konsulentbistand til Roche og stille diverse materialer og ressourcer til rådighed, som kan indgå i et vedligeholdelsesprogram.

Tidsramme: September 2023 - September 2024.

Økonomisk støtte:20.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Alzheimerforeningens rolle er at bidrage med de pårørende og personer med demens’ perspektiv på demensområdet i dag samt sparring på mulige løsninger i fremtiden. Det vil sige bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil Alzheimerforeningen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.

Samarbejdsprojektets navn: Overdragelse af domæne.

Type af projekt: Overdragelse.

Formål: Roche Pharmaceuticals overdrager sin rettighed til domænet www.alkpositiv.dk til ALK Positive Danmark.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at overdrage rettighederne af domænet www.alkpositiv.dk til organisationen. Organisationen forpligter sig til at overtage domænet, når Roche overdrager det.

Tidsramme: Marts 2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Organisationen får overdraget rettighederne til fremover at benytte domænet www.alkpositiv.dk

Samarbejdsprojektets navn: Banner til debatarrangement på Folkemødet

Type af projekt: Donation

Formål: Støtte udgift til banner til foreningens debat om etik på Folkemødet 2023.

Parternes rolle i projektet:
Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte foreningens anskaffelse af banner til sin debat på Folkemødet.

Organisationen forpligter sig til at anvende støtten til dette formål.

Tidsramme: 1. - 18. juni 2023.

Økonomisk støtte: 5.000 kr.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond.

Type af projekt: Donation.

Formål: At yde økonomisk støtte til Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte Forsknings- og Støttefonden. Organisationen forpligter sig til at uddele Forsknings- og Støttefondens midler.

Tidsramme: December 2022 - Februar 2023.

Økonomisk støtte: kr. 4000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.


Samarbejdsprojektets navn: Årsmøde 2023

Type af projekt: Donation.

Formål: At yde økonomisk støtte til afholdelse af Danmarks Bløderforenings årsmøde

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte årsmødet økonomisk. Organisationen forpligter sig til at gennemføre årsmødet

Tidsramme: April 2023.

Økonomisk støtte: kr. 30.948.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Politisk rundbordsmøde om life-science strategi.

Type af projekt: Rundbordsmøde.

Formål: Skabe dialog om rammevilkår for life science i Danmark.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden er medarrangør af rundbordsmødet.
Organisationen deltager som gæst i mødet.

Tidsramme: 27. oktober 2023.

Økonomisk støtte: Ingen.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Deltagelse i møde og indblik i mødets emne.

Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Pårørendeforeningen rolle er at bidrage med de pårørendes perspektiv på demensområdet i dag samt sparring på mulige løsninger i fremtiden. Det vil sige bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil Pårørendeforeningen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.


Samarbejdsprojektets navn: Folkemøde '23, materialer & transport.

Type af projekt: Donation.

Formål: Økonomisk støtte til betaling for materialer og transport ifb. m. Folkemøde '23.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at yde økonomisk støtte til transport og materialer. Organisationen forpligter sig til at benytte støtten som angivet under formål.

Tidsramme: 1.05.2023 - 31.06.2023.

Økonomisk støtte: kr. 8.900.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.Samarbejdsprojektets navn: Sparring om indsats for pårørende.

Type af projekt: Sparring.

Formål: Pårørendeforeningen modtager sparring fra Roche ift. foreningens ambition om at skabe opmærksomhed om udfordringerne og evt. løsninger ved den øgede involvering af pårørende i omsorg og pleje.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at stille kolleger med relevante kompetencer til rådighed for sparring med Pårørendeforeningen ift. formålet i pkt. 2. Organisationen forpligter sig til at deltage i møderne, hvor Roche kolleger giver sparring og input.

Tidsramme: Marts - april 2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Input og sparring fra Roche-medarbejdere, som foreningen kan anvende i sin indsats for at fremme understøttelse af pårørende.

Samarbejdsprojektets navn: Rundt om HS.

Type af projekt: Donation.

Formål: At yde økonomisk støtte til familieweekend ”Rundt om Huntingtons” for foreningens medlemmer

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at yde økonomisk støtte til Landsforeningen Huntingtons Sygdom til gennemførelse af familieweekenden for patienter og pårørende. Organisationen forpligter sig til at gennemføre arrangementet.

Tidsramme: 03.11.2023 - 05.11.2023.

Økonomisk støtte: kr. 5.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: International Lungekræftdag 2022.

Type af projekt: Donation.

Formål: økonomisk støtte til afholdelse af International Lungekræftdag.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at yde økonomisk støtte til afholdelse af konferencen. Organisationen forpligter sig til at afholde konferencen.

Tidsramme: November 2022.

Økonomisk støtte: kr. 15.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.

Samarbejdsprojektets navn: Patient-/pårørende information om DLBCL.

Type af projekt: Donation.

Formål: Økonomisk støtte til udgivelse af patient-/pårørendeinformation om sygdommen DLBCL.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at støtte LyLe’s udgivelse af patient-/pårørendeinformation om sygdommen DLBCL. Organisationen forpligter sig til at anvende den økonomiske støtte som beskrevet under ”formål”.

Tidsramme: 10.12.2022 - 31.05.2023.

Økonomisk støtte: kr. 26.950.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.


Samarbejdsprojektets navn: Foredrag om LyLe på "Verdens Lymfomdag"

Type af projekt: Foredrag

Formål: I forbindelse med virksomhedens markering af World Lymfoma Awareness Day holder LyLe foredrag om foreningens indsats for lymfom-patienter.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at betale et honorar til organisationen, som dækker forberedelse og afholdelse af foredrag. Organisationen forpligter sig til at lade en repræsentant for organisationen holde foredrag som beskrevet under formål.

Tidsramme: 1. – 15. september 2023

Økonomisk støtte: 5.000 kr

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant

Samarbejdsprojektets navn: Deltagelse på Folkemøde 2023.

Type af projekt: Donation.

Formål: At yde økonomisk støtte til Øjenforeningens deltagelse i Folkemøde 2023.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte foreningens deltagelse i Folkemødet 2023. Organisationen forpligter sig til at benytte støtten som angivet under formål.

Tidsramme: Marts - juni 2023.

Økonomisk støtte: kr. 45.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.


Samarbejdsprojektets navn: Regional rundspørge.

Type af projekt: Donation.

Formål: At støtte Øjenforeningens undersøgelse af status på AMD-behandling i regionerne.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte foreningens gennemførelse af sin undersøgelse. Organisationen forpligter sig til at benytte støtten som angivet under formål.

Tidsramme: April - juni 2023.

Økonomisk støtte: kr. 120.000.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.


Samarbejdsprojektets navn: Danmark tester synet.

Type af projekt: Samarbejdsprojekt.

Formål: Roche understøtter Øjenforeningens udbredelse af oplysningskampagnen ”Danmark tester synet”.

Parternes rolle i projektet: Roche forpligter sig til at give Øjenforeningen adgang til at filme under Roches interne markering af Synets Dag 12. oktober.

Organisationen forpligter sig til, at give Roche mulighed for:

1) at anvende materiale fra organisationens oplysningskampagne ”Danmark tester synet” ved Roches interne markering af Synets Dag.

2) at gennemse og godkende indhold, som organisationen producerer af optagelser ved Roches interne markering af Synets Dag.

3) at godkende den specifikke anvendelse af dette indhold (herunder fx på hvilke SoMe-platforme organisationen publicerer indholdet).

Tidsramme: 12. okt. '23 - 31. jan. '24.

Økonomisk støtte: Ingen

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Foreningen får mulighed for at anvende optagelser fra Roches interne markering af Synets Dag i organisationens promovering af sin oplysningskampagne ”Danmark tester synet.”

Samarbejdsprojektets navn: Cykelnerven 2023 logosponsorat.

Type af projekt: Donation.

Formål: At yde økonomisk støtte til Cykelnerven 2023 logosponsorat – beløbet går til forskning i multipel sclerose.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte Cykelnerven økonomisk. Organisationen forpligter sig til at gennemføre Cykelnerven.

Tidsramme: 01.06.2023 - 30.06.2023.

Økonomisk støtte: kr. 21.875.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Ej relevant.


Samarbejdsprojektets navn: Donation af indhold fra Ung med MS-app’en.

Type af projekt: Donation.

Formål: Overdrage indholdet af Ung med MS-app'en til Scleroseforeningen.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til at overdrage indholdet i sin nuværende form og rettigheder til dette indhold til Scleroseforeningen. Organisationen forpligter sig til at tage imod indholdet.

Tidsramme: 1. kvartal 2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte:  Naturalier i form af tekster med historier med 4 MS-patienter og en række ”brevkasse”-spørgsmål med svar fra sundhedspersoner.


Samarbejdsprojektets navn: Arbejdskraft til pakning af materiale til indsamlingsevent til fordel for forskning i sklerose.

Type af projekt: Donation af naturalier.

Formål: En gruppe medarbejdere (ca. 7) fra Roche giver hver en time af deres arbejdstid til at pakke materiale, som Scleroseforeningen anvender til sin indsamlingsevent ”Cykelnerven,” hvis overskud anvendes til forskning i sclerose.

Parternes rolle i projektet: Virksomheden forpligter sig til i aftaleperioden at stille en gruppe medarbejderes arbejdskraft til rådighed til det beskrevne formål.

Organisationen forpligter sig til at anvende denne arbejdskraft til formålet.

Tidsramme: 30. maj 2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte:  Naturalier i form af arbejdskraft.

Samarbejdsprojektets navn: Demenskonference 2023.

Type af projekt: Planlægning af konference.

Formål: At planlægge en konference om demens, der skal samle beslutningstagere og fagfolk på området for at drøfte behovet for at løfte demensindsatsen i Danmark og pege på mulige løsninger.

Parternes rolle i projektet: Ældresagens rolle er bistå med viden, sparring og drøftelser af indhold i en national konference samt tilhørende skriftlig publikation med politiske anbefalinger (politikkatalog) på lige fod med de øvrige parter i samarbejdet. I samarbejdet er der aftalt en række planlægningsmøder op til konferencens forventede afholdelse i 1. kvartal 2023 og et evalueringsmøde efter konferencen. På lige fod med de andre parter vil ÆldreSagen ikke modtage honorar eller anden finansiel støtte for at deltage i og bidrage til samarbejdet om konferencen. Samarbejdet vil blive understøttet af et sekretariat, som vil stå for alt praktisk arbejde. Sekretariatet består af Advice A/S og er sponsoreret af Roche Pharmaceuticals A/S.

Tidsramme: 05.10.2022 - 01.04.2023.

Økonomisk støtte: Ej relevant.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte: Parterne har bidraget til samarbejdet med ideer, viden, rådgivning og oplægsholdere til konferencen.

Roche yder donationer til hospitaler/hospitalsafdelinger med det formål at støtte initiativer, som resulterer i værdi for patienterne.

Roche foretager udelukkende donationer, der har et professionelt eller videnskabeligt formål - fx forskning, sundhedsydelser eller andre faglige tiltag, som gavner patienterne eller hospitalet.

Roche følger Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) Donationskodekssamt Roches globale retningslinjer for donationer. I det konkrete tilfælde følger vi altid det strengeste af de to regelsæt.

Disse regelsæt medvirker til at sikre, at samspillet mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder foregår på en etisk forsvarlig måde. Reglerne skal skabe åbenhed om donationerne og sikre uafhængighed mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder.

Nedenfor kan du downloade en samlet oversigt over de donationer og tilskud, som Roche Pharmaceuticals i Danmark har ydet til hospitaler de seneste to år.

Roche samarbejder løbende med eksterne konsulentvirksomheder, som bistår os med kontakten til og dialogen med beslutningstagere. For nuværende samarbejder vi med følgende konsulentvirksomheder:

Advice
Gammel Kongevej 3E
1610 København V

Effector
Sankt Annæ Passage,
Bredgade 25A, 3. sal
1260 København K

Kompas Kommunikation
Toldbodgade 55
1253 København K

Lead Agency
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal
2200 København N

Molecule Consultancy
c/o Rebel Work Space
Dampfærgevej 27-29, 5. sal
2100 København Ø

White Cloud
Strandgade 36D
1401 København K


Roche og vores eksterne samarbejdspartnere arbejder efter Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLIs) regelsæt, herunder:

  • Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere. 

  • Etiske regler vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner.

  • Etiske regler vedrørende brug af digitale medier i reklameaktiviteter over for sundhedspersoner.

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger. 
     

Roche har gjort de eksterne konsulentvirksomheder bekendt med nærværende regelsæt, og vi påtager os ansvaret for at sikre, at disse regelsæt overholdes af tredje part. 

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.