Roche og det danske sundhedsvæsen de sidste 50 år

Dyk ned i vigtige milepæle de sidste 50 år - her finder du facts om henholdsvis Roches bidrag i Danmark og den generelle udvikling i den danske sundhedssektor de sidste 50 år.

Fra en baggård på Nørrebrogade i København i 1965 starter Roches første distributionsaktiviteter i Danmark. Fem år senere, i 1970, etableres det danske datterselskab. Dengang var omgangstonen formel, og det meste foregik på tysk. Fokus var på salg af vitaminer og lægemidler.

I dag er vi 260 ansatte i Hvidovre og Hørsholm. Vi er aktive gennem hele værdikæden – fra grundforskning og kliniske studier til diagnostik, lægemidler og patientløsninger.

Roche har siden starten i DK i 1970 – bl.a. med opkøbet af den tyske diagnostikvirksomhed Boehringer Mannheim i 1998 - udviklet sig til en foretrukken samarbejdspartner for det danske sundhedsvæsen med sine tilbud inden for diagnostik og patientløsninger.

I dag leverer vi i alt 705 diagnostiske løsninger, som muliggør tidlig og præcis diagnostik af patienter samt sygdomsforebyggelse inden for en række sygdomsområder som kræft og hjerte-kar-sygdomme samt infektionssygdomme som eksempelvis influenza og i år også corona-virus.

Danmarks første minister for sundhedsvæsenet hed Victor Rubow (V) – han var en del af Madsen-Mygdal-regeringen 1926-1929.

Dog blev Danmarks første sundhedsministerium først oprettet den 10. september 1987 under Poul Schlüter-regeringen. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a. ”for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere målrettet indsats og en mere direkte koordination mellem amtskommunerne og kommunerne af hensyn til patienterne”, som den første sundhedsminister i ministeriet, Agnete Laustsen (K), udtrykte det i en pressemeddelelse den 17. september 1987.

I 2019 blev mere end 16.000 danske patienter behandlet med et af Roches lægemidler. Vi har introduceret mere end 20 nye kræftbehandlinger i de sidste årtier, blandt andet til brystkræft, lungekræft og tarmkræft. Det samme gælder behandlinger til leddegigt, multipel sclerose og blødersygdom.

Vi fortsætter udviklingen af nye behandlinger og har på nuværende tidspunkt 72 nye lægemiddelkandidater under udvikling.

De fire nationale kræftplaner er en række initiativer og investeringer, der alle har haft til formål at forbedre kræftbehandlingen i Danmark.

På sundhedsministerens anmodning blev der i 1998 nedsat en Kræftstyregruppe, som i 2000 fremlagde Danmarks første nationale kræftplan, kaldet Kræftplan I. Planen havde især fokus på afdækning af epidemiologien af kræftsygdomme og forøgelse af kapacitet af stråle-, medicinsk og kirurgisk behandling.

For Roche er kræft et prioriteret område, og vi mener, at der skal udarbejdes en Kræftplan V, der særligt styrker indsatsen omkring tidlig diagnostik, personlig medicin og forebyggelse.

I 2000 blev det muligt for danske patienter at styre deres egen antikoagulations-behandling (AK-behandling) hjemmefra. Dermed blev patienterne fri for hyppige besøg på hospitalet eller hos lægen.

For patienter i længerevarende eller livslang behandling bestod muligheden for hjemmemåling af et bærbart apparat til måling af blodets størkningsevne (koagulation).

Patienter i selvstyret AK-behandling oplever færre blødningskomplikationer, typisk som følge af overbehandling, og færre blodpropper, typisk som følge af underbehandling.

Lægemiddelstyrelsen overvåger sikkerheden ved al medicin, der er godkendt til det danske marked. Medicinens virkning afvejes i forhold til medicinens bivirkninger.

I forbindelse med behandling oplever nogle medicinbrugere bivirkninger, der ikke er beskrevet på medicinens indlægsseddel, eller som føles anderledes eller alvorlige. I en sådan situation kan du som patient være med til at forbedre informationen ved at melde bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Det kan du gøre enten ved at kontakte lægen, apoteket eller ved selv at indberette bivirkningen på

I 1927 begynder en af Roches ansatte, biokemiker Markus Guggenheim, at studere vitamin B1. Hans undersøgelser involverer ekstrakter af risklid, som i sidste ende bidrager til syntese og produktion af vitamin B1. I de kommende år Roche bliver den førende leverandør af vitamin A, B1, B2, E, K1 og C.

Vitaminer er igennem mange år en af grundpillerne i Roches forretning, men i takt med at fokus øges på udvikling af lægemidler og diagnostiske løsninger, frasælges vitamin-forretningen i 2003.

Ud over lægemidler og diagnostik er et nyt forretningsområde i rivende udvikling: Digitale løsninger/sundhedsløsninger, som er baseret på dataanalyse og dataintegration.

Fase 1-enheden på Rigshospitalet gennemfører de allertidligste forsøg med nye kræftlægemidler. I fase 1-forsøg fastslås lægemidlets sikkerhed og patienters tolerance over for lægemidlet.

Sammenlignet med andre lande gennemfører Roche mange kræftlægemiddel-studier i Danmark. Vores danske forsøg udføres primært i samarbejde med Rigshospitalets Fase 1-enhed. Dette betyder, at relevante patienter med meget alvorlig sygdom kan få en ekstra chance ved at deltage i disse kliniske forsøg.

Strukturreformen – også kaldet kommunalreformen – er navnet på aftalen om omlægning af hele den offentlige sektor i Danmark, deriblandt sammenlægning af 271 kommuner til 98, erstatning af 13 amtskommuner med 5 regioner og nedlæggelsen af bl.a. Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Strukturreformen trådte i kraft den 1. januar 2007.

De fem regioner er folkevalgte enheder, hvis hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen samt varetage opgaver inden for socialområdet og regional udvikling. Hver region ledes af et 41 medlemmer stort folkevalgt regionsråd. Der afholdes regionsrådsvalg i november 2021.

Et fase 1-studie fastslår et lægemiddels sikkerhed samt patienter eller raske frivilliges tolerance over for lægemidlet. Studiet gennemføres blandt en lille gruppe mennesker.

I 2010 indledte Roche det første fase 1-studie på Rigshospitalets fase 1-enhed. Det blev starten på et samarbejde, som er vokset lige siden, og nu er Rigshospitalet og Danmark det hospital og land, der kører flest fase I-studier for Roche i verden målt i forhold til indbyggertal.

I 2019 gennemførte Roche 60 kliniske studier i Danmark (alle faser).

Santaris Pharma blev grundlagt i 2003 på baggrund af en opdagelse, der blev gjort af en ung dansk professor, Jesper Wengel, og hans forskningsgruppe på Københavns Universitet. Opdagelsen var de kemiske byggesten Locked Nucleic Acid eller bare LNA. Med denne teknologi kan man udvikle målrettet og personlig medicin, der er i stand til at nedregulere bestemte gener, som fx producerer sygdomsfremkaldende proteiner.

Ved etableringen af Roche Innovation Center Copenhagen blev ét af syv globale forskningscentre skabt og har siden været én af de førende globale medicinalvirksomheder inden for RNA-medicin. Roche Innovation Center Copenhagen er i dag en aktiv partner i det danske life science-økosystem.

Roche var en af de stiftende partnere i NEXT – National Experimental Therapy Partnership, som nu er sammenlagt med Én Indgang under navnet Trial Nation.

Trial Nation har til formål at gøre Danmark til et attraktivt land at lave kliniske studier i og dermed give danske patienter hurtig adgang til nye behandlinger. For Roche er det vigtigt at tage ansvar for det omgivende samfund og at være en del af projekter, der kan fremme forskningsaktiviteter i Danmark.

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets hospitaler. Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet.

Roche introducerer løbende en bred vifte af lægemidler til det danske marked. Siden Medicinrådet blev oprettet i 2017, har vi indsendt 15 ansøgninger, der beskriver hvorfor danske patienter skal have national adgang til vores nye lægemidler. Roche er dermed en af de medicinalvirksomheder i Danmark med flest ansøgninger.

I 2017 indgik Roche sit første værdibaserede og holistiske sundhedsprogram.

Mennesker med diabetes oplever ofte unødige komplikationer og forringet livskvalitet. Det fører til øgede udgifter for sundhedssektoren.

Med en projektkontrakt inden for diabetes-området med Odsherred Kommune blev kommunens betalinger koblet direkte til patienternes forløb og tilfredshed med supporten fra Roche Diabetes Care. Med andre ord betalte kommunen ikke for produkterne - men for borgernes sundhed.

Diabetesprogrammet var et komplet økosystem af patientydelser i form af produkter, coaching og kostundervisning. Et overslag viste, at programmets kortsigtede besparelser alene dækkede 80 % af programmets meromkostning (fx færre lægebesøg og hospitalsophold).

Tid er afgørende ved blodpropper. 45 % af patienter med mindre blodpropper i hjertet kan i dag diagnosticeres med en blodprøve allerede i ambulancen.

I 2018 rullede de første ambulancer ud i Danmark indrettet med udstyr fra Roche, der kan diagnosticere mindre blodpropper i hjertet ved at måle på biomarkøren troponin T.

Den tidlige diagnosticering af en blodprop i hjertet gør det muligt for ambulance-redderne at transportere patienten direkte til det rette hospital og hjerteafdeling. På den måde medvirker tidlig diagnostik til et mere effektivt behandlingsforløb.

Roche arbejder hele tiden på at gøre en forskel inden for diagnostik. I 2019 blev mere end 65 millioner diagnostiske tests udført med Roche-løsninger i Danmark.

Vi udvikler og tilbyder diagnostiske tests på tværs af sygdomme som kræft, hjerte-kar-sygdomme, infektionssygdomme som influenza samt diagnostik i forbindelse med fertilitet og graviditet.

Og vi reagerer hurtigt på nye sygdomsområder. Siden pandemiens begyndelse herhjemme og frem til november har vi sikret det danske sundhedsvæsen halvanden million Covid-19 tests.

I 2016 lancerer regeringen og Danske Regioner en national strategi for personlig medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center.

I 2019 slås dørene op for den nye styrelse ”Nationalt Genom Center”, som skal bane vejen for, at fremtidens behandling i højere grad bliver skræddersyet til den enkelte patient ved hjælp af viden om vores gener.

Patienter kan selv bestemme, om genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center kun må bruges til ens egen behandling, eller om de også må bruges til fx forskning.

Selvledelse (for både teams og medarbejdere) og agilitet - det er kernen i den nye organisering i vores divisioner i Danmark.

Den traditionelle lagdelte organisation har vi afløst af en flad struktur uden hierarkiske arbejdsgange, og lederen har i stedet sit fokus på at coache og udvikle den enkelte medarbejder.

Vi arbejder konstant på at gøre vores arbejdsplads endnu bedre, bl.a. ved at udvikle vores arbejdsrutiner og sikre større fleksibilitet for medarbejderne. 14 år i træk har vi været i top-5 på listen over Danmarks bedste arbejdspladser. I 2019 blev Roche Pharma nr. 1.

Den nye klinisk-biokemiske afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital åbnede i februar 2020 og er et af de mest moderne laboratorier i Nordeuropa bygget på løsninger fra Roche.

Afdelingens state-of-the-art teknologi vil være i stand til at gennemføre 13 millioner tests om året og dermed komme hospitalets 500.000 årlige patienter til gode. Systemet er digitalt og har optimeret flere processer, for eksempel ved hjælp af flere kilometer rør til transport af blodprøver, som tidligere var en manuel arbejdsproces.

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy