Sundhedsdata: Sikker og fortrolig adgang til sundhedsdata

OSCAR projektets vision er at skabe en bæredygtig platform for avancerede analyser af danske sundhedsdata til gavn for patienter, klinikere, offentlig og private forskere og for sundhedsvæsenet. Et offentlig-privat partnerskab har taget initiativ til projektet.

Danmark bryster sig ofte af vores mange og robuste sundhedsdata. Med rette. Takket være det unikke CPR-nummer, der følger os gennem hele livet, er det muligt at indsamle og lagre data om vores sygdomshistorie, vores kontakt til og brug af sundhedsvæsenets ydelser og en række andre forhold i centrale sundhedsregistre. De data repræsenterer en kolossal viden, der kan være værdifuld for forskning i og udvikling af nye lægemidler og sundhedsteknologier, for organisering og drift af sundhedsvæsenet og frem for alt for at sikre en bedre og mere målrettet behandling af patienterne. Udfordringen er imidlertid at skabe en sikker, hurtig og fortrolig adgang til sekundær brug af sundhedsdata, som samtidig yder fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og rettigheder over egne data. Den udfordring vil et offentlig-privat partnerskab søge at løse gennem det ambitiøse projekt One stop Shop for ClinicAl Research, OSCAR.

- Med OSCAR ønsker vi at skabe en analyseplatform for brug af sundhedsdata, der på sigt kan hjælpe borgerne til at få den bedst mulige behandling. Det skal blandt andet ske ved at give offentlige og private forskere nemmere og hurtigere adgang til sekundære sundhedsdata, Real World Data, siger Troels Bierman Mortensen, der er projektleder i OSCAR og administrerende direktør i DataFair, som arbejder med datadreven innovation i sundhedsvæsenet.

- I dag kan der gå op til 18 måneder fra en forsker anmoder om at få et datasæt fra et register, til data leveres. Processen kan kompliceres yderligere, når der skal søges om datasæt fra flere forskellige registre; navnlig hvis der gælder forskellige regelsæt for ansøgning, håndtering og anvendelse af data. Det kan skabe forsinkelser og yderligere ventetid. Det vil vi gerne lave om på. OSCAR projektets mål er således at etablere en virtuel analyseplatform, en datasø, hvor tidstro og krypterede data fra en række forskellige datakilder kan kombineres via en distribueret datamodel og analyseres hurtigt og enkelt - og i fuld respekt for sikkerhed og fortrolighed (se figur længere nede på siden). Det er vigtigt at pointere, at data på intet tidspunkt flyttes fysisk fra de registre, hvor de befinder sig. I stedet samles, kombineres og analyseres data på den virtuelle platform, datasøen. Når analysen er afsluttet, slettes alle data på platformen igen, forklarer Troels Bierman Mortensen og uddyber:

- I OSCAR projektet arbejder vi også på at sikre hurtig adgang til en række databaser, hvor vi så kan planlægge en række veldefinerede analyser. Målet er, at der ikke skal søges om tilladelse til hver enkelt analyse, men derimod for en bestemt type af analyser; en form for rammegodkendelse. Det betyder, at man i starten ikke kan lave alverdens analyser i OSCAR. Til gengæld kan OSCAR garantere analyser med tidstro data, sikkerhed, fortrolighed og hastighed. Målet er så gradvist at udvide listen af standardanalyser, så man kan lave flere og flere forskellige analyser, baseret på flere og flere tidstro data fra forskellige datakilder.

Troels Bierman Mortensen tilføjer, at OSCARs ambition også er at tiltrække flere kliniske studier til Danmark og fremme mere eksplorativ forskning på danske sundhedsdata.

- Jeg håber, at OSCAR kan åbne op for flere eksplorative analyser, hvor man søger efter nye sammenhænge i store mængder data. Her rummer de komplette og longitudinelle danske sundhedsdata en betydelig fordel. Det er således muligt at søge efter nye sammenhænge i bredden og dybden, som kan danne grundlag for nye hypoteser og efterprøves i kliniske studier. Det vil give endnu flere danske patienter en mulighed for at indgå i en eksperimentel behandling, når det er relevant og muligt, og når patienten ønsker det, sige han.

Visionen er desuden, at OSCAR skal give bedre mulighed for at integrere historiske sundhedsdata i kliniske studier.

- Hvis man for eksempel skal afprøve en ny behandling, som er målrettet en sjælden mutation, hvor der kun er få patienter, vil man kunne anvende historiske sundhedsdata som en ’kunstig kontrolarm’. Det betyder, at man hurtigere kan gennemføre studiet og få mere præcise svar med det samme antal patienter i den aktive arm, understreger Troels Bierman Mortensen.

OSCAR skal også bane vejen for, at sundhedsdata i højere grad bliver brugt til at sikre mere og bedre personlig medicin, der tager udgangspunkt i den enkelte patient.

- I løbet af de seneste år står det mere og mere klart, at ikke alle patienter, som er diagnosticeret med samme kræftdiagnose, også har samme udbytte af en given kræftbehandling. Nogle responderer godt på en given behandling, mens andre oplever ringe effekt. Det samme gælder bivirkninger og senfølger. Udfordringen er imidlertid, at man ikke i dag kan forudsige, hvilke patienter der kan få god gavn af behandlingen, og hvilke patienter der slet ikke vil have glæde af den. Her håber vi, at nemmere adgang til flere forskellige former for sundhedsdata kan spille en rolle for fremtidens patienter, fortæller Troel Bierman Mortensen. Målet er nemlig, at OSCAR skal være med til at sikre en mere relevant og effektiv anvendelse af data i den kliniske praksis.

- Ved at give klinikerne hurtigere adgang til Real World Data kan OSCAR være et beslutningsstøtteværktøj for klinikeren, når behandlingen skal fastlægges, og når lægerne løbende følger op, siger han.

Sundhedsdata er i sagens natur følsomme data, og borgere i Danmark har krav på, at deres oplysninger bliver beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derfor er beskyttelse af persondata et af de helt store fokusområder i OSCAR.

OSCAR benytter sig af krypteringsteknologien Secure Multiparty Computation. Det er en to-parts-protokol, som består af to uafhængige servere, der kontrolleres af henholdsvis Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Den ene part er altså krypteringsnøgle for den anden og omvendt. Metoden sikrer, at ingen af parterne afgiver kontrol med deres respektive data. Den sikrer også, at data er anonymiseret, således at de analytikere, der skal lave analyserne i OSCAR, ikke får adgang til personfølsomme oplysninger.

OSCAR blev søsat i 2020 og skal være afsluttet ultimo 2024. Det er tanken, at OSCAR skal etableres som en selvstændig, brugerfinansieret organisation, når projektperioden udløber.

- Hvis det lykkes, så får vi en analysefabrik, hvor man kan rekvirere analyser og få hurtige, præcise svar udarbejdet af statistikere og klinikere, der er ansat i OSCAR. Data håndteres i krypteret tilstand, og ingen rekvirenter kan få mikrodata – kun analysesvar, siger Troels Bierman Mortensen og fortsætter:

- Vi har en vision om, at OSCAR bliver en one stop shop for sundhedsdata, hvor danske og udenlandske forskere og lægemiddelproducenter mod betaling kan få adgang til aggregerede analyseresultater hurtigt og sikkert og uden at gå på kompromis med datasikkerheden. Vi tror på, at der vil være stor efterspørgsel på disse analyser, og det er planen, at en del af overskuddet skal sendes videre til en klinisk forskningsfond, som kan være med til at finansiere den kliniske forskning, som i dag har svært ved at tiltrække finansiering, fordi der ikke er klar kommerciel interesse herfor.

Om OSCAR

OSCAR står for One stop Shop for ClinicAl Research. Projektet blev indledt efteråret 2020 på initiativ af et offentlig-privat partnerskab. De offentlige partnere er Rigshospitalet og AMGROS, mens den private partnerkreds omfatter Datafair, Enversion, Roche A/S, Secata og Silivi.

Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen er samarbejdspartnere i projektet. Der er desuden nedsat to Advisory Boards med repræsentanter fra offentlige organisationer og private virksomheder, som yder rådgivning til projektet.

Projektets samlede budget er 78,5 mio. kr. Innovationsfonden støtter OSCAR med 24,5 mio. kr., mens offentlige og private partnere står for den øvrige finansiering af projektet. Det forventes, at OSCAR videreføres i form af et offentlig-privat partnerskab, når den treårige projektperiode afsluttes til ultimo 2024.

Læs mere om

Denne hjemmeside er målrettet danske sundhedsprofessionelle, medier og offentligheden. Kontakt Roche Pharmaceuticals A/S for yderligere information.

KontaktRoche worldwidelinkedinfacebookInstagramtwitterOm RocheDet mener viPharma løsningerPresseKarrierePrivacy noticeLegal statementCookie policy